§1 PREAMBUŁA

1)  Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego http://egzotic.server066462.nazwa.pl prowadzonego pod adresem http://egzotic.server066462.nazwa.pl („Serwis”).

2)  W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

 

§2 ADMINISTRACJA DANYMI

1)  Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest EGZOTIC ROOM Profesjonalna Terrarystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 482, 62-064 Plewiska, NIP: 7773367491, REGON: 387455634 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS :0000868501

2)  Dane kontaktowe do EGZOTIC ROOM Sp. z o.o.: [email protected].

3)  Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Serwis, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Dla przykładu, dostęp do „historii zakupów” i „działu reklamacji RMA” jest możliwy tylko po przekazaniu danych osobowych w ramach rejestracji.

 

§3 CELE PRZETWARZANIA DANYCH

1)  EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a)  Świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w serwisie, prowadzenia i obsługi konta użytkownika serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego, wysyłki newslettera itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych Serwisowi nieobowiązkowo;

b)  Analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez nas stosowanych rozwiązań w serwisie;

c)  Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących nam praw.

d)  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w EGZOTIC-ROOM.COM lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

2)  Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a)  Prowadzenia reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Serwisie niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b)  Kierowania do Użytkownika newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c)  Przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d)  Prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telemarketing. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

e)  Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki;

f)  W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności lub systemu ratalnego (Przelewy24,ING PayU, PayPal), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez EGZOTIC-ROOM.COM.

3)  Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

 

§4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1)  Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL 3.0 RSA 128bit – gwarantowanego certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonego przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie – skutkiem czego dane osobowe Użytkowników są szyfrowane i – nawet w przypadku przechwycenia transmisji – niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

2)  Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o..

 

§5 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

1)  Serwis zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu Serwis powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania. EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystykaSp. z o.o. udostępnia dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych lub marketingowych, wyłącznie w związku z realizacją świadczonych przez Serwis usług na rzecz Użytkowników.

2)  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystykaSp. z o.o. jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Serwisu ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o..

 

§6 ODBIORCY DANYCH

1)  Dane gromadzone i przetwarzane przez EGZOTIC-ROOM.COM Profesjonalna terrarystyka mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

a)  Ochrony praw EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. lub osób trzecich;

b)  Ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

c)  Zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

2)  Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

3)  Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

 

§7 KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH

1)  Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2)  Co do zasady Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

a)  Niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b)  Przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

c)  Określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na administratora;

d)  Niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3)  W przypadku uzyskania przez EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), EGZOTIC-ROOM.COM może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4)  Serwis może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§8 PLIKI COOKIES

1)  EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. stosuje pliki tekstowe “cookies”. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2)  EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a)  Sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu;

b)  Stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

3)  EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. stosuje mechanizm plików cookies w celach:

a)  Ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;

b)  Weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

c)  Statystycznych.

4)  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:

a)  Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

b)  Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c)  Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

5)  Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

§9 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1)  Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2)  Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

3)  Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

4)  Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

 

§10 INFORMACJA HANDLOWA

1)  EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności Serwisu oraz działalności partnerów i kontrahentów Serwisu. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę newsletter, na korzystanie przez EGZOTIC ROOMProfesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.

2)  Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od EGZOTIC ROOM Profesjonalna terrarystyka Sp. z o.o. informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

 

§11 MAŁOLETNI

1)  Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

1)  Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

 

§12 LINKI

1)  Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Serwisem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.

2)  EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)  Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2)  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: [email protected].

3)  EGZOTIC ROOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie http://egzotic.server066462.nazwa.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 05.11.2020 roku.